Ochrona Danych Osobowych:

Rejestr Naruszeń

Opis szkolenia

Rejestr naruszeń jest dokumentem uzupełniającym Politykę bezpieczeństwa do prowadzenia przez ABI lub ADO w celu pełnej kontroli nad przypadkami naruszeń przepisów oraz zapobieganiu możliwym zagrożeniom i uchybieniom związanym z ochroną danych osobowych. Wdrożenie Rejestru naruszeń spełnia wymogi dotyczące obowiązku wprowadzenia w placówce procedury postępowania w razie stwierdzenia lub podejrzenia przypadków naruszania przepisów o ochronie danych osobowych.

Rejestr naruszeń zawiera:

  • identyfikację naruszeń,
  • procedurę postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, a także załączniki w postaci:
    • Raportu z naruszenia,
    • Dziennika naruszeń,
    • Analizy naruszeń.

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922):
art. 36. ust. 1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast