Ochrona Danych Osobowych:

Plan sprawdzeń ze sprawozdaniem

Opis szkolenia

Plan sprawdzeń ze sprawozdaniem to dokument opracowany na podstawie Rozporządzenia z dnia 11 maja 2015 dotyczącego dokonywania przez ABI sprawdzenia zgodności przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i opracowania sprawozdania w tym zakresie oraz trybu i sposobu nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych (Dz. U. 2015 poz. 745).

Dokument zawiera wyjaśnienie zapisów Rozporządzenia oraz gotowe wzory:

  • planu sprawdzeń,
  • sprawozdania ze sprawdzenia wraz z załącznikami: zawiadomienie dotyczące dokumentacji, pouczenia.

Administrator bezpieczeństwa informacji ma dokonać sprawdzenia zasad przetwarzania danych osobowych na wniosek GIODO lub administratora danych w zakresie jaki zostanie określony przez wnioskodawcę. Po dokonaniu sprawdzenia ABI ma przygotować sprawozdanie zawierające opisane w rozporządzeniu elementy.

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922): art. 36a. ust. 2. Do zadań administratora danych osobowych należy: (…)
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.

ust. 9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b.

Rozporządzenie MAiC z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 745)
§1. Rozporządzenie określa tryb i sposób:
1) sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie.

Formularz kontaktowy Nasz konsultant przedstawi niezobowiązującą ofertę dopasowaną do profilu Twojej firmy. Kontakt nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu wysyłania mi ofert marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. ofert specjalnych za pomocą poczty zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest zgodą dobrowolną.
Obowiązek informacyjny znajduje się tutaj

Wielkość czcionki
Kontrast